LELKI TERROR – II.

  1. Már szóltam az előbb a keresztre feszített és elevenen megégetett donyecki harcosról. (Aki ilyet elkövet, attól simán kitelik, hogy terhes asszonyt is, a nyakánál fogva felhúzva akasszon fel.) Elég részletesen leírtam a szörnyű kivégzés részleteit is.

https://vk.com/video?z=video429126198_456239028%2Fpl_cat_updates

Egy fontos részletet kifelejtettem. A szerencsétlen áldozatot egy meglehetősen magas keresztfára kötözték és szögezték rá. Mikor azt fölállították, az áldozat bakancsba bújtatott lábfeje is vállmagasságban lógott lefelé. (Több hóhéra is elment a keresztfa mellett, az áldozat lábfeje az ő válluk magasságában volt. Tehát kb. másfél méter magasságban.

 

Sokszor megnéztem a videót. Minden, ami azon zajlott, teljesen naturális volt. Annál inkább megdöbbentem, amikor UKRÁN ANTIFASISZTÁK IS KÉTSÉGBE VONTÁK A VIDEÓ EREDETISÉGÉT, azt megrendezettnek nevezték. (Más kérdés, hogy a két ukrán, antifasisztának ismert ember közül az egyik később kifejezetten árulónak bizonyult. A másik is – kezdetben bátor, szókimondó fiatal újságírónak tűnt – utóbb mind furcsább nézeteket kezdett vallani. Olyan furcsákat, hogy benne is elszállt a bizalmam. KEZDETBEN VISZONT – mint az később kivettem – AZÉRT ELLENEZTE OLY HEVESEN ILYEN SZÖRNYŰSÉGNEK MÉG A FELTÉTELEZÉSÉT, MERT HOGY AZ “MILYEN SZÍNBEN TÜNTETI FÖL AZ UKRÁNOKAT”, lejáratja őket.

 

Nem zárom ki ezért, hogy az a találgatás, miszerint az erdei akasztás is megrendezett – fake – szintén olyan ukránoktól ered, akik MINDEN ÁRON VÉDIK A NEMZETI MUNDÉR BECSÜLETÉT. Végső soron ugyanúgy járva el, mint nagy magyarjaink, akik előtt szóba sem jöhet az, hogy drágalátos magyar honvédeink egyik szörnyűbb háborús bűntettet követték el, mint a másikat. NEM, ILYET EGY MAGYAR NEM TEHET!

 

Dehogy nem tehet! Amit viszont az ukránok művelnek a Donbasszban – és ahogy mára Ukrajna népe a náci Németország népéhez hasonlítható – az egészen döbbenetes. Mondhatni példátlan. A Donbassz meggyötört lakói, akik a német megszállást még átélték, mind azt mondják: OLYAT, MINT AMIT EGYKORI POLGÁRTÁRSAIK MŰVELNEK most VELÜK, AZ MÉG A WEHRMACHT KATONÁIN, AZ SS-EN IS TÚLTESZ.

 

A borzalmas kivégzés tényét az alábbiakkal próbálták takargatni:

 

  1. Az áldozat túl passzív, nyugodt volt, ellenállás nélkül tűrte sorsát.

 

  1. Szöggel átütött két tenyere nem vérzett, pedig vérfoltoknak kellett volna lenniük a keresztfán.

 

  1. A felvétel abban a pillanatban megszakadt, hogy a lángok elérték volna az áldozat lábát.

(Mindezt csak az ilyesfajta „érvek” szemléltetéséül ismertetem.)

 

  1. Filmeken is szoktuk látni: a kivégzőosztag előtt, vagy az akasztófa alatt álló, a vesztőhelyen lévő emberek túlnyomó többsége nyugodtan, higgadtan – MÉLTÓSÁGGAL – viseli sorsát, úgy várja az elkerülhetetlen halált.

https://vk.com/video?z=video429126198_456239028%2Fpl_cat_updates

Sokat számít persze, hogy ennek az emberi méltóságon kívül gyakorlati okai is vannak. Esetünkben a hátrakötött kézzel, hóhérai által előrelátóan betömött szájjal földön térdeplő ember is (hóhérai tehát tudták, milyen borzalmas véget szánnak neki!) TISZTÁBAN VAN AZZAL, HOGY NINCS MENEKVÉS. Nyugodtan hagyja tehát, hogy az ítélethirdetés után hátrahúzzák a mögéje készített keresztfához, és kezeit feloldozva ráfektessék, leszorítsák a keresztfára, hozzálássanak szétfeszített karjainak a keresztfára való rákötözéséhez. Szájában a ronggyal, legföljebb azért nyög egyet-egyet, hogy levezesse belső feszültségét. (A rá váró borzalmas halál pedig talán még mindig hihetetlen a számára.) NYUGALMÁNAK OKA: SZÁMOT VETETT A SORSÁVAL. FIZIKAI ÉS SZELLEMI, LELKI ERŐIT PEDIG A RÁ VÁRÓ, SZÖRNYŰ VÉGSŐ MEGPRÓBÁLTATÁSOK ELVISELÉSÉRE ÖSSZPONTOSÍTJA. A hiábavaló ellenkezés, hisztéria csak ezeket a belső erőket, energiákat apasztja. Esetleg gondolatban elbúcsúzik szeretteitől, még egyszer végiggondolja perceken belül véget érő életét.

  1. A tenyerünk hajdan – még az állatvilágban – a mellső lábunk volt. Az állatok talpa különösen védett a külső sérülésektől: vastag hús- és zsírréteg védi. Amellett meglehetősen kevés ér húzódik benne – éppen az esetleges sérülések komolyabb következményeinek elkerülésére.

Az öt hóhér gyorsan, szakszerűen, összeszokottan tette dolgát. Mint akik nem először csinálnak ilyet. Mielőtt magához a kivégzéshez hozzáfogtak volna, mélyen beleástak a földbe egy olyan, pontosan kimunkált lábazatot, amelyikbe azután már csak bele kellett emelni a keresztfát, a rákötözött, rászögezett emberrel együtt. Az előkészületek összesen csupán kb. két percet vettek igénybe. Háromnegyed perc alatt, összesen két-két helyen, pontosan tudva, hogy a kar melyik részeit fogassák oda, egy sokszorosan áttekert szigetelőszalaggal rákötözték áldozatuk karjait a keresztfára. Olyan erősen, hogy arra a néhány percre, ami a fogoly életéből még hátravolt, bőven kitartott volna. Gondolták azonban, nem mondanak le arról az élvezetről, hogy áldozatukat, halála előtt, még egyszer megkínozzák. (Videójukat egyébként is az áldozat bajtársainak, családtagjainak megfélemlítésére szánták: “így jár mindenki, aki a szakadárokat segíti”.) Nyilván tisztában voltak a tenyér anatómiájával, netán tudták, hogy melyik pontokon nem szabad felsérteni a tenyeret, különben a kiserkenő vér őket is lefröcskölheti. Ezért a gondosan kiválasztott pontokon, mindkét tenyerén kalapáccsal keresztülvertek egy-egy hatalmas szöget. Áldozatuk a kínok kínját állta ki, amit lábának heves rúgkapálása, artikulálatlan vinnyogásba átcsapó nyüszítése jelzett – a lehető leghangosabban, amit csak betömött szája lehetővé tett. Átélt kínjait elgyötört arca, ziháló szuszogása, verejtéktől átitatott trikója jelezte.

Ha serkedt is ki vér (mert azért nyilván valamennyire serkedt), az a sötétben, a mobillal készített, rossz minőségű videón nem látszott. Három-négy perc múlva pedig már az egész ember eleven fáklyaként égett.

  1. A videót megkérdőjelezők legfőbb érve volt: a felvétel, bő 4,5 perc után hirtelen megszakadt.

Ennek oka lehetett az is, hogy ennyi idő videofelvétel lemeríti a mobil akkumulátorát. Éppen a kulminációs pillanatban, amikor égni kezd az áldozat talpa, lábfeje, a rémülettől, a kezdeti fájdalmaktól panaszosan nyöszörögni kezd.

Aki azonban rendszeresebben figyeli a Donbassz eseményeit, a junta rémtetteit, az már valamennyire tisztába jön a hóhérok lelkivilágával, gondolatmenetével, logikájával. És azzal is, hogy LÉLEKTANILAG IGEN GONDOSAN KIDOLGOZZÁK RÉMTETTEIKET. Lélektanilag a leggondosabban kiválasztott pillanatban hagyták abba a felvételt. De lássuk a részleteket.

Miután a keresztfát a helyére emelték, a hóhérok alája kuporodtak, és valamit nagyon meg akartak gyújtani. Nyilván az előre elkészített gyújtóst. Ami az istennek sem akart meggyulladni. A Szent György napra virradó éjszaka volt, közeledett már a hajnal, és már leszállt a harmat. Nyilván ezért nem akart meggyulladni az a valami, amit meg akartak gyújtani. (Ha sikerül alágyújtani, a fogoly kínjai, meglehet, még inkább elhúzódtak volna, mint amúgy.)

Így azonban nem volt mit tenni. Egyikük felállt, és kisvártatva valami üveggel tért vissza, aminek tartalmát ráöntötte a meggyulladni nem akaró valamire. HATALMAS ERŐVEL, OLYAN MAGASBA CSAPOTT FÖL A LÁNG, hogy egy szempillantás alatt elérte az áldozat másfél méter magasságban alálógó bakancsát, melyet máris körbeölelt. Ekkor szakadt meg a feltétel.

Tételezzük fel, hogy csakugyan megrendezett jelenet volt. És a videó kikapcsolása után rögtön hozzáfognak eloltani a lángot. Csakhogy a láng olyan gyorsan, olyan erővel terjedt, hogy, még ha volt is előkészítve, mondjuk, poroltó – mire azt előkerítik, mire hozzálátnak az oltáshoz, az áldozat testének számottevő része megperzselődött, megégett volna. KÉRDEZEM: VAN-E OLYAN VALAKI, AKI ELVÁLLALNÁ EGY OLYAN STATISZTA SZEREPÉT, amelyben először mindkét tenyerén keresztül kalapálnak – pokoli kínokat okozva – egy-egy hatalmas szöget. Majd lábának alsó része (meglehet, egész lábszára, megég, de legalábbis megpörzsölődik)? (Ugyanezt kérdezem a felakasztott terhes asszony esetében is. Aki ráadásul, mikor “a jó hecc után” levágták a kötélről, eshetett volna olyan szerencsétlenül, hogy baja lesz a hamarosan megszülető gyermeknek?)

Sokkal valószínűbb, hogy a fogoly kínhalálának folyamata a felvétel folyamata után is folytatódott. És azzal az erővel és gyorsasággal, amivel a lángok fölfelé terjedtek, emberünk cirka két-három perc alatt eleven fáklyává változott. Mely pokoli gyötrelmektől csak eszméletének elvesztése, a halál váltotta meg.

Mint említettem: a film elrettentésnek készült. Az ilyen videók más terrorkülönítmények számára is megfélemlítési céllal készültek. A Jobb Szektornak az a videója, ahol az engedetlen rendőrt felakasztják, végig mutatva haláltusáját. És egy másik, amelyen Donyecknek a nép oldalára átállt rendőr-kapitányának a saját lakásában vágják át a torkát, egy vadászbicskával.

Ez a videó lélektani szempontból két részre osztható. Nézői megrettenve, azzal az iszonyattal és rémülettel nézik az első szakaszt, hogy a fogoly tortúráját látva felrémlik bennük: ők is kerülhetnek abba a helyzetbe. Látniuk kell: a szerencsétlen ember mennyire magára hagyatva, kiszolgáltatottan a segítség immár legkisebb reménye nélkül kénytelen elszenvedni a rá váró borzalmat. EZ A PSZICHOLÓGIAI SZAKASZ ABBAN A PILLANATBAN ÉR VÉGET, HOGY A LÁNGOK NYALDOSNI KEZDIK A BAKANCSÁT. Itt a hóhérok gyorsan kikapcsolják a mobilt. Mert következik a második rész: amikor az áldozat már teljes testében ég. EZ OLYAN BORZASZTÓ, OLYAN FELHÁBORÍTÓ, HOGY A NÉZŐK IJEDELMÉT, RETTEGÉSÉT A HARAG, A GYŰLÖLET. A BOSSZÚVÁGY VÁLTJA FEL. Azokkal szemben, akik ilyet tettek embertársaikkal. És ha netán fordul a kocka, akkor, bizony felelniük kell majd ezért a rémtettért.

NÁCI-UKRAJNA LEGALÁBB ANNYIRA ALJAS ÉS GYÁVA, MINT AMENNYIRE KEGYETLEN HARCMODORÁNAK SZERVES RÉSZE A MEGFÉLEMLÍTÉS, az emberek elrettentéssel való megadásra kényszerítése. Nem is eredménytelenül. Magában Ukrajnában a rettegés immár a junta iránti rajongássá, a nacionál-fasizmus őrjöngő tombolásává váltott. A legyőzött oroszlakta területeken síri csend honol. (Legföljebb a hamu alatt izzik a bosszúvágy, a gyűlölet.)

ÉS MIÉRT VISEL HADAT A NÁCI SZOLDATESZKA MA IS ELSŐSORBAN A MÉG EL NEM FOGLALT TERÜLETEK CIVIL LAKOSSÁGA ELLEN? Miért löveti őket, nap, mint nap? HOGY MINDENT MEGBÉNÍTÓ RETTEGÉSRE, KAPITULÁCIÓRA KÉNYSZERÍTSÉK AZ EMBEREKET. Hogy megfosszák az egykori bányászokból, kohászokból álló néphadsereget legfőbb támaszától: a nép támogatásától. Mely népből vétetett.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s